Cập nhật: 26/03/2018 Lượt đọc: 988

Kết quả thị học sinh giỏi cấp cụm Nam- Bắc Từ Liêm năm học 2017-2018 của trường THPT Thượng Cát

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP CỤM NĂM HỌC 2017-2018